CESSNA N7321B
CESSNA N7321B

press to zoom
N7321B
N7321B

press to zoom
CESSNA N7321B
CESSNA N7321B

press to zoom
1/2

Cessna A152 N7321B

 • $145 x Hour

 • Lycoming 0-235-L2C

 • 135 BHP

 • GPS - Bendix/King KLN TSO

 • Radio - Bendix King KX 155A TSO

 • Transponder - Bendix/King KT 76C TSO

 • IFR Equipped – ILS/LOC/VOR

CESSNA N505JJ
CESSNA N505JJ

press to zoom
N505JJ.4
N505JJ.4

press to zoom
CESSNA N505JJ
CESSNA N505JJ

press to zoom
1/2

Cessna 172 N505JJ

 • $155 x Hour

 • Continental O-300-A

 • 145 BHP

 • Garmin G5 PFD

 • GPS - Garmin 695/696

 • Radio – Garmin GNC 255A

 • Transponder – Bendix King KT 76A TSO

 • IFR Equipped – ILS/LOC/VOR

CESSNA N7444T
CESSNA N7444T

press to zoom
N7444T
N7444T

press to zoom
CESSNA N7444T
CESSNA N7444T

press to zoom
1/2

Cessna 172 N7444T

 • $155 x Hour

 • Continental O-300-C

 • 145 BHP

 • COM/NAV – NARCO 810 + TSO

 • Transponder – NARCO AT 150 TSO

 • IFR Equipped - NO

CESSNA N8592B
CESSNA N8592B

press to zoom
N8592B
N8592B

press to zoom
CESSNA N8592B
CESSNA N8592B

press to zoom
1/2

Cessna 172 N8592B

 • $155 x Hour

 • Continental O-300-A

 • 145 BHP

 • 2x Garmin G5 PFD

 • COM/NAV - Garmin 430 (Non WAAS)/GNC 255A

 • Transponder – Garmin GTX 327

 • IFR equipped - ILS/LOC/VOR/GPS

CESSNA N717RC
CESSNA N717RC

press to zoom
N717RC
N717RC

press to zoom
CESSNA N717RC
CESSNA N717RC

press to zoom
1/2

Cessna 172 N717RC

 • $155 x Hour

 • Continental O-300-A

 • 145 BHP

 • COM/NAV - Bendix King KX 107B

 • Transponder – NARCO AT 150 TSO

 • IFR Equipped - NO

CESSNA N4069F
CESSNA N4069F

press to zoom
N4069F
N4069F

press to zoom
CESSNA N4069F
CESSNA N4069F

press to zoom
1/2

Cessna C172 N4069F

 • $170 x Hour

 • Continental O-300D

 • 145 BHP

 • Dynon EFIS-D10A PFD

 • GPS/NAV/COM - Avidyne IFD440

 • Engine Monitoring System - Dynon EMS-D10

 • Transponder - Dynon SkyView HDX

 • IFR equipped - ILS/LOC/VOR/GPS

N4172P
N4172P

press to zoom
N4172P DASH
N4172P DASH

press to zoom
N4172P
N4172P

press to zoom
1/2

Cessna 172 N4172P

 • $155 x Hour

 • Lycoming IO-360-L2A

 • 180 BHP

 • GPS - Garmin GNS 530

 • Radio – Garmin 530 / Bendix King KX 155A TSO

 • Transponder – Bendix King KT 76C TSO

 • IFR Equipped – ILS/LOC/VOR/GPS

IMG-6021
IMG-6021

press to zoom
IMG-6059
IMG-6059

press to zoom
IMG-6021
IMG-6021

press to zoom
1/2

Piper PA-28-180 N1954T

 • $155 x Hour

 • Lycoming O-360-A4A

 • 180 BHP

 • COM/NAV - 2x Garmin 430 (WAAS)

 • Transponder - Garmin  GTX 325

 • IFR Equipped – ILS/LOC/VOR/GPS

PIPER N4583R
PIPER N4583R

press to zoom
N4583R
N4583R

press to zoom
PIPER N4583R
PIPER N4583R

press to zoom
1/2

Piper PA-28-140 N4583R

 • $160 x Hour

 • Lycoming O-320-E2A

 • 160 BHP

 • COM/NAV - Bendix King KX 155

 • Transponder - L3 Lynx NGT-9000

 • IFR Equipped – LOC/VOR

N4216T.2
N4216T.2

press to zoom
N4216T
N4216T

press to zoom
N4216T.2
N4216T.2

press to zoom
1/2

Piper PA-28-180 N4216T

 • $160 x Hour

 • Lycoming O-360-A4A

 • 180 BHP

 • Radio – 2x Bendix/King KX 155 TSO

 • NAV – Apollo 604

 • Transponder – Bendix King KT 76A

 • IFR Equipped – NO

PIPER N8843Y
PIPER N8843Y

press to zoom
N8834Y
N8834Y

press to zoom
PIPER N8843Y
PIPER N8843Y

press to zoom
1/2

Piper PA-32R-301 N8843Y

 • $299/$229 x Hour

 • Lycoming IO-540-K1G5D

 • 300 BHP

 • NAV/ILS - King 209

 • GPS/NAV/COM - Garmin 750

 • Transponder - Garmin GTX327

 • IFR Equipped – ILS/LOC/VOR/GPS

N1NT_side
N1NT_side

press to zoom
N1NT_interior
N1NT_interior

press to zoom
N1NT_side
N1NT_side

press to zoom
1/2

Piper PA-30 N1NT

 • $329 x Hour (training) / $329 x Hour (rental) / $269 Dry

 • Lycoming IO-360 Counter rotating

 • 180 BHP

 • 6-Pack Instruments

 • COM 1/2 - Bendix KX 155

 • GPS - Garmin GNX 375

 • Autopilot 

 • IFR Equipped – ILS/LOC/VOR/GPS

N177EM.6
N177EM.6

press to zoom
N1477EM
N1477EM

press to zoom
N177EM.6
N177EM.6

press to zoom
1/2

Cirrus SR20-G1 N177EM

 • $210/$179 x Hour

 • Continental IO-360-ES6B

 • 200 BHP

 • Cirrus Airframe Parachute System equipped

 • Instrument 6-Pack with Garmin G5 PFD/HSI

 • Avidyne MFD

 • 2x Garmin GNS 430Ws

 • S-TEC 55X Autopilot

 • IFR Equipped – ILS/LOC/VOR/GPS

N8148M
N8148M

press to zoom
N8148M DASH
N8148M DASH

press to zoom
N8148M
N8148M

press to zoom
1/2

Cirrus SR20-G2 N8148M

 • $239/$189 x Hour

 • Continental IO-360-ES

 • 200 BHP

 • Cirrus Airframe Parachute System equipped

 • COM/NAV/GPS - Avidyne IFD440

 • Autopilot - DFC90

 • ADS-B - SkyTrax 100

 • IFR Equipped – ILS/LOC/VOR/GPS

N20AY_side
N20AY_side

press to zoom
N20AY
N20AY

press to zoom
N20AY_side
N20AY_side

press to zoom
1/2

Cirrus SR-20-G6 N20AY

 • $379/$320 x Hour

 • Lycoming IO-390-C3B6

 • 210 BHP

 • Cirrus Airframe Parachute System equipped

 • Air Conditioning

 • Autopilot

 • COM/NAV/GPS/PFD/MFD - Garmin Perspective Plus

 • IFR Equipped – ILS/LOC/VOR/GPS

CIRRUS N22AY
CIRRUS N22AY

press to zoom
N22AY.3
N22AY.3

press to zoom
CIRRUS N22AY
CIRRUS N22AY

press to zoom
1/2

Cirrus SR22-G2 N22AY

 • $399/$339 x Hour

 • Continental IO-550-N7

 • 320 BHP

 • Cirrus Airframe Parachute System equipped

 • Avidyne IFD 500

 • Avidyne IFD 400

 • MFD EX-500

 • IFR Equipped – ILS/LOC/VOR/GPS

IMG_2131
IMG_2131

press to zoom
FullSizeRender
FullSizeRender

press to zoom
IMG_2131
IMG_2131

press to zoom
1/2

Cirrus SR22-GTS N722SR

 • $399/$339 x Hour

 • Continental IO-550-N7

 • 320 BHP

 • Cirrus Airframe Parachute System equipped

 • Garmin 750

 • Garmin 650

 • Avidyne Integra Max PFD/MFD

 • Autopilot

 • Air Conditioning

 • TCAS

 • IFR Equipped – ILS/LOC/VOR/GPS